Fyzioterapie v léčbě močové inkontinence

Ostravský koncept fyzioterapie inkontinence má několik fází, které na sebe navazují, ale současně se i prolínají. V první fázi jsou pacientky edukovány o anatomii a fyziologii dolního močového traktu a pánevního dna, základních rysech patofyziologie inkontinence moči a metodách a cílech léčby. Jsou upozorněni na to, že první výsledky komplexní léčby lze očekávat přibližně po 6-8 týdnech,   aby se   předešlo   případné   ztrátě   motivace
a spolupráce. Součástí jsou i režimová opatření (redukce tělesné hmotnosti, dostatečný příjem tekutin).
Druhým krokem je vstupní kineziologické vyšetření, jehož součástí je i vyšetření svalů pánevního dna. Terapie je poté vedena podle nálezu kineziologického rozboru současně s nácvikem schopnosti selektivní vědomé kontrakce svalů PD. Nácvik je prováděn nejprve podle jednotlivých funkčních vrstev pánevního dna, dále pak izolovaně PD jako komplex a na závěr jako součást stabilizační jednotky trupu (role PD v kontextu hlubokého stabilizačního systému). Cílem není prosté    zvýšení   síly  svalů   PD,  ale zlepšení  jeho   funkce   tak,  aby  došlo
k maximálně možnému zajištění kontinence moči.
U pacientek trpících hyperaktivním měchýřem je součástí kinezioterapie také mikční trénink.
Výše uvedené postupy by měly vést k dosažení volní kontroly aktivity PD, čehož v další fázi využívají pacientky vědomě vždy při zvýšeném intraabdomináním tlaku (kašel, kýchání, zvedání těžkých břemen).
Naprosto neefektivní cvičení je dle brožurek, ženám chybí kontrola správného provedení cviků
a motivace ze strany fyzioterapeuta. Navíc současná fyzioterapie močové inkontinence nabízí mnohem více nežli několik cviků pánevního dna. Mnoho pacientek také „cvičí“ pánevní dno, tak že přerušují proud moči během mikce. Tento zvyk není vhodný, protože může vést k zánětu močového měchýře a po čase až k poruše správného mikčního stereotypu.

Fyzioterapie  je   plnohodnotná   terapeutická   metoda  v  léčbě  inkontinence,  její  základní  přednost  spočívá
v naprosté absenci nežádoucích účinků a navíc nevylučuje možnost využití jakékoliv další léčebné metody. Základním předpokladem úspěchu je úzká spolupráce urologa/gynekologa
s fyzioterapeutem a pacientkou.

http://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2010/06/04.pdf